ഡോ ബിജു, നിങ്ങൾ പുഴുക്കുത്താണോ?

ഡോ ബിജു, നിങ്ങൾ പുഴുക്കുത്താണോ? പ്രകാശ് രാജിന്റെ കള്ള ഒപ്പ് ഇട്ടതാര്?
മോഹൻലാലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര ജന്മം ജനിക്കണം? ഇത് കർമ്മ ന്യൂസ് ചോദ്യം.
ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിവാദത്തിൽ സത്യമെന്ത്? ഒപ്പ് ശേഖരണത്തിലെ അജണ്ട എന്ത്?
മോഹൻലാലിനെ അപഹസിക്കാൻ ഗൂഢശ്രമമോ? മലയാള സിനിമയിലെ പുഴുക്കുത്ത് ആരൊക്കെ?
നിലപാട് തുറന്നടിച്ച് നടൻ മഹേഷ്.

https://youtu.be/m1rXouNPUEw