സുധാകരനായി ആർത്ത് വിളിച്ച് കോൺഗ്രസ് അണികൾ

കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ മതിയോ? കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഉത്തരവാദികൾ ആര്.
പുനഃ സംഘടന എങ്ങനെ വേണം? പുതിയ കൂട്ടായ്‌മകൾക്ക് കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആകുമോ?

കര്‍മ്മ ന്യൂസ്‌ തല്‍സമയ ചര്‍ച്ചയുടെ വീഡിയോ കാണാം.

https://youtu.be/Bm9BZahNcT4