മഞ്ചു വാരിയർ മൊഴി നൽകിയില്ലേ?

മഞ്ചു വാരിയരുടെ മൊഴി എവിടെ പോയി?ഹൈക്കോടതിയിലെ സർക്കാർ രേഖകളിൽ മഞ്ചുവിന്റെ എതിർ മൊഴിയില്ല.മൊഴി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാരാജാക്കിയില്ലേ? മഞ്ചു വാരിയരുടെ മൊഴി ആരെ സഹായിക്കുന്നു ?മഞ്ചു വാരിയർ ദിലീപിനെതിരെ മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ലേ ?
അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ദിലീപിനെതിരായ മൊഴി ഇല്ലേ ?മഞ്ചു വാരിയർ ദിലീപിനെതിരെ തെളുവൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലേ ?ദിലീപിനെതിരായ പരാമർശങ്ങളൊന്നും മഞ്ചു നടത്തിയിട്ടില്ലേ ? നടിയെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ് ദുർബലമാകുമോ?

ദിലീപിന്റെ സി ബി ഐ അന്വേഷണ ഹർജിയെ സഹായിക്കുമോ ?

https://youtu.be/Zs1cj5CGrV8

കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് കർമ്മ ന്യൂസ്.

*KARMA NEWS YUTUBE*
https://www.youtube.com/channel/UCFgfn5aVD-N-LwntT2ukp9A

*KARMA NEWS WEBSITE*

Main

*KARMA NEWS FB PAGE*
https://www.facebook.com/TheKarmaNews/

thekarmanews.com/dileep-against-ministers