വിവാഹ മോചിതരായ വനിതകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ?

വിവാഹ മോചിതരായ വനിതകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലേ?
പി എസ് സി പ്രായപരിധിയില്‍ ഇളവ് നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം.വിവാഹമോചിതരായ വനിതകളുടെ പ്രായപരിധി നീട്ടണം.
വിവാഹമോചിതരായ വനിതകളുടെ ആവശ്യം സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിക്കുമോ?

https://youtu.be/PIry3zBZWoI