മോദി വിരുദ്ധൻ മോദി ഭക്തനായോ?

ആർ ബി ശീകുമാർ കടുത്ത മോദി വിരോധി ആയിരുന്നു. മോദിയെ ജയിലിലടയ്ക്കാൻ വെമ്പി നടന്ന ആൾ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആർ ബി ശ്രീകുമാറിന്റെ മോദി സ്തുതി ഞെട്ടിക്കുന്നതോ?

https://youtu.be/YiZ5O6zJWUk