ഉരുട്ടിക്കൊലയിൽ അപൂർവ്വ വിധി

രണ്ടു പൊലീസുകാർക്ക് വധശിക്ഷ; മൂന്ന് പേർക്ക് തടവ്.
ശിക്ഷയെ വിലയിരുത്തി അഡ്വ ബി എ ആളൂർ.

https://youtu.be/LQ1dPUB8kyc