വന്ദേ ഭാരതിന് തലശ്ശേരിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് വേണം, സ്പീക്കർ റെയിവേ മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു

തന്റെ മണ്ഢലം കൂടിയായ തലശ്ശേരിയിൽ വന്ദേ ഭാരതിന്  സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ച് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ.എ.എൻ. ഷംസീർ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി ശ്രീ അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് കത്തു നൽകി..കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരിയിലെ കൊടിയേരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ കാസർകോഡ്, വയനാട് തുടങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലെയും തമിഴ്നാട്, കർണാടക, മാഹി തുടങ്ങിയ അയൽനാടുകളിലേയും രോഗികൾക്കുള്ള ആശ്രയകേന്ദ്രമാണ്.തലശ്ശേരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ സ്പീക്കർ കേന്ദ്ര മന്ത്രിക്ക് വിവരിച്ച് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രോഗികൾ പ്രതിവർഷം എത്തുന്നുണ്ട്. 7000 മുതൽ 8000 രോഗികൾ ഓരോ വർഷവും പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.തലശ്ശേരിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചാൽ ഈ രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.ഈ വിവരങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് , കാസർകോഡ് നിന്നുള്ള വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന് തലശ്ശേരിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ്‌ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ ആവശ്യം